Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) można dokonać elektronicznie (tj. za pomocą poniższego formularza lub mailowo, na adres mailowy: sygnalista@auditplus.pl), do skrzynki zgłoszeń należącej wyłącznie do Grupa AUDIT, znajdującej się przy wejściu do Biura, tj. ul.  Tadeusza Kościuszki 1, 34-500 Zakopane, listownie lub bezpośrednio, osobiście do przełożonego.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

1. Postanowienia ogólne

 1. Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w grupie AUDIT określa zasady i sposoby zgłaszania naruszeń prawa, w tym naruszenia rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy o AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w grupie AUDIT.
 2. Nieprawidłowości – naruszenia i potencjalne naruszenia prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w grupie AUDIT.
 3. Rozporządzenie 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE.
 4. Rozporządzenie 600/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012.
 5. Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 6. Procedura AML - w brzmieniu aktualnie obowiązującym.

2. Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Zgłaszane Nieprawidłowości muszą dotyczyć naruszeń i potencjalnych naruszeń prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014, ustawy AML oraz standardów etycznych obowiązujących w grupie. Każda osoba, która posiada informacje o Nieprawidłowościach, może je zgłosić w sposób zapewniający anonimowość za pośrednictwem następującej strony internetowej: auditplus.pl.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie Nieprawidłowości (dokładny opis) oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie Nieprawidłowości.
 3. Firma zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym i dyskryminacją. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, przeniesienia na inne stanowisko pracy czy zmiany zakresu obowiązków pracownika zgłaszającego Nieprawidłowość.
 4. Dane osobowe pracownika dokonującego zgłoszenia Nieprawidłowości oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, są chronione według zasad RODO obowiązujących w firmie, a także przetwarzane są w poufności przez pracowników biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia. Dane te nie są udostępnianie innym pracownikom oprócz osób, którym dane należy udostępnić w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, o ile nie była lub nie jest pracownikiem firmy, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia.
 5. Dokonanie zgłoszenia winno być w zgodzie z postanowieniami Procedury AML.
Link do Polityki prywatności (otwierany w nowej karcie)