USŁUGI KSIĘGOWE I KADROWO-PŁACOWE

Księgowość to nie tylko rozliczenia urzędowych podatków, ale podstawowe narzędzie umożliwiające zarządzanie firmą tak, aby było ono zdolne generowania zysków i szeroko rozumianego rozwoju. AUDITPLUS jest partnerem do współpracy na takim poziomie kompetencji.

Nasza propozycja - to kompleksowa obsługa księgowa – rozpoczynając od opracowania odpowiedniego do prowadzonej działalności planu kont, zasad rachunkowości, procedur związanych z przygotowaniem dokumentów, ich opisywaniem i obiegiem, poprzez wprowadzanie do systemu komputerowego, a kończąc na analizie wyników, raportowaniu dla Zarządu i Właścicieli oraz składaniu deklaracji i wyjaśnień w Urzędach Skarbowych, KRS, ZUS czy w GUS.

Obsługa nie jest anonimowa - każdy Klient stale współpracuje z Księgowym oddelegowanym do obsługi jego Firmy – jako indywidualny doradca klienta, a co za tym idzie doskonale zorientowanym w jej specyfice. Nasi pracownicy posiadają wysokie kompetencje i stale się dokształcają. Każdy z pracowników posiada certyfikat kwalifikacji dla danej specjalizacji zawodowej.

Organizacja i komfort współpracy to kolejny z naszych priorytetów, dlatego dla Firm o szczególnych potrzebach proponujemy: odbiór dokumentów w trakcie miesiąca, bądź współpracę na miejscu u klienta.

W ramach usług rachunkowych prowadzimy:

 • księgi handlowe – tzw. pełną księgowość
 • podatkowe książki przychodów i rozchodów
 • ewidencję finansową dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Fundacji i Stowarzyszeń
 • rozliczenia ryczałtowe
 • przygotowanie zakładowych planów kont (polityki rachunkowości), również dla ewidencji rozliczania środków finansowych z Unii Europejskiej
 • ewidencję księgową dotacji i funduszy unijnych
 • usługę sporządzania sprawozdań finansowych
 • doradztwo w dziedzinie podatków i rachunkowości
 • raportowanie dla Zarządu i Właścicieli firm
 • przygotowanie dokumentacji finansowej i sprawozdań dla NBP i GUS
 • usługę reprezentowania Klienta, na podstawie jego upoważnień, podczas audytu i kontroli podatkowej
 • przygotowanie wniosków kredytowych, biznes planów
 • sporządzanie dokumentacji finansowej na potrzeby konsolidacji w ramach grup kapitałowych

Dla Firm, które samodzielnie prowadzą swoją księgowość, podejmujemy się:

 • całorocznego nadzoru nad prowadzonymi księgami rachunkowymi
 • wyprowadzaniem zaległości w księgach rachunkowych
 • doradztwa z zakresu podatków i rachunkowości
 • pełnego wsparcia w procesach controllingowych dla klienta
 • innych obowiązków koniecznych do właściwego wywiązania się z obowiązków ustawowych nałożonych na podatnika

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK - z jednej strony - stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych, jak i ujednolicenia i szybszego przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających, ale również - będą miały dodatkowo, pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw, pozwolą one na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli stale monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa. Fakt ten w znaczny sposób zachęca mikroprzedsiębiorców do korzystania z jednolitych plików kontrolnych, w celu ograniczenia ingerencji organów podatkowych, w czasie kontroli jak i do zapewnienia sobie bezpieczeństwa prawno-podatkowego jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku.

Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty finansowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Niemniej jednak do momentu gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i przechowywać.

Oferujemy prowadzenie JPK, przechowanie oraz przekazanie go urzędowi skarbowemu w odpowiednim momencie. Na bieżąco dostosowujemy nasze struktury oprogramowania do wymóg ustawodawcy – jesteśmy również producentem oprogramowania finansowego, co pozwala na szybkie reakcje i elastyczność na zmiany i potrzeby.

Uwaga! Od 2018 roku wszystkie podmioty są zobowiązane do przesyłania plików JPK (ewidencje zakupu i sprzedaży).

Zajmujemy się wprowadzaniem zaległości księgowych, udzielamy pomocy w uregulowaniu stosunków z administracją podatkową oraz sporządzamy zaległe deklaracje i korekty.

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia akt osobowych, jak i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacja przygotowywana jest w oparciu o Rozporządzenie w zakresie prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej w ten sposób, że:

Dokumentacja pracownicza składa się z dwóch części:

 1. Dokumentacja osobowa – składająca się na akta osobowe, ewidencje, kartoteki, rejestry oraz wykazy gromadzone przez pracodawcę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 2. Dokumentacja płacowa – dotycząca wypłaconego wynagrodzenia

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

 1. Część A - dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
 2. Część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika
 3. Część C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Zajmujemy się również rozliczaniem czasu pracy, urlopów, zasiłków, szkoleń BHP oraz orzeczeń lekarskich. Bezpośrednio u nas możecie Państwo skorzystać ze szkoleń okresowych BHP, nie angażując czasu do jego organizacji.

W przypadku kontroli z ZUS, PIP pełnimy rolę pełnomocnika i wspieramy Państwa w zakresie czynności weryfikacyjnych.

Zajmujemy się pełnym rozliczaniem świadczeń pracowników począwszy od umów o pracę i przygotowania listy płac oraz plików/pasków do przelewów, po rozliczanie świadczeń chorobowych, zasiłkowych, umów cywilnoprawnych oraz podróży służbowych i oddelegowania.
Świadczymy usługi w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jako obowiązku płatnika podatku, rozliczeń PIT-ów rocznych, rozliczaniem składek PFRON oraz Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

Zmierzanie w kierunku efektywnej organizacji zarządzania personelem nie jest łatwe, wymaga bowiem zarówno trafnego sformułowania celów, jak i wypracowania planu działań i stworzenia warunków jego konsekwentnej realizacji. Należy wymienić kilka zadań, które powinny poprzedzać wdrażanie projektów doskonalenia organizacji systemu personalnego, a mianowicie:

 • zidentyfikowanie obszarów rynku, na które będą zorientowane procesy i decyzje personalne
 • ustalenie, jakie usługi należy oferować klientom w obszarze personalnym
 • określenie potencjalnych rezerw, które organizacja powinna uruchomić w celu zwiększenia efektywności procesów personalnych
 • wypracowanie narzędzi doskonalenia organizacji działań personalnych oraz analizy porównawczej rozwiązań na tle innych, konkurencyjnych firm
 • uporządkowanie systemu rachunkowości pod kątem kosztów pracy – poziomu, tworzenia i przepływów, struktury oraz oddziaływania kosztów pracy na inne koszty przedsiębiorstwa

Niezwykle istotną dla współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi kwestią jest to, iż „jakościowa zmiana w organizowaniu służby pracowniczej polega na ukształtowaniu jej z myślą o świadczeniu usług klientom, wśród których występują pracownicy, akcjonariusze i klienci zewnętrzni”.

Niebagatelna zatem jest rola wysokich kwalifikacji, kompetencji i świadomości biznesowej pracowników działów HR, jako spore wyzwanie we współczesnych organizacjach.

W oparciu o model „jakościowego podejścia do ZZL” pomożemy Państwu w zakresie:

 • kreowania polityki kadrowej organizacji z uwzględnieniem jej celów strategicznych i wymogów otoczenia
 • profesjonalnej rekrutacji i doboru pracowników z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych
 • świadomego tworzenia wizerunku organizacji jako pracodawcy
 • prawa pracy i elastycznych form zatrudnienia
 • zarządzania konfliktem przez negocjacje i mediacje
 • budowania systemów motywacyjnych i efektywnej polityki płac
 • konstruowania profesjonalnych i adekwatnych do potrzeb organizacji systemów oceniania, programów szkoleniowych, ścieżek awansu zawodowego
 • zarządzania kompetencjami i talentami
 • możliwość doskonalenia własnych umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy predyspozycji osobowościowych i coachingu
 • dokonujemy indywidualnych testów osobowościowych wg. metody MBTI
 • wdrażamy nasze rozwiązania, w tym wartościowanie stanowisk pracy i oceny okresowe – jesteśmy producentem oprogramowania w tym obszarze
AUDYT I USŁUGI ATESTACYJNE

Celem, który stawiamy sobie w procesie badania jest zapewnienie naszym Klientom gwarancji rzetelności sporządzonej przez nas opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

Prowadzone przez nas badania nie tylko spełniają wymagania prawne oraz warunki formułowane przez instytucje finansowe, ale ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry zarządzającej badanych spółek staramy się zaspokoić jej potrzeby w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i podatkowego, wskazując obszary największego ryzyka finansowego. Identyfikując ryzyko, wskazujemy kadrze zarządzającej potencjalne możliwości zwiększenia efektywności podejmowanych przez nią działań.

Podczas całego badania wspieramy naszych Klientów pozostając z nimi w stałym kontakcie. Zapewniamy możliwość konsultacji. Pomagamy udzielać prawidłowych odpowiedzi na nurtujące pytania i doradzamy przy rozwiązywaniu problemów w taki sposób, aby zabezpieczyć jednostkę przed grożącym ryzykiem podatkowym, prawnym i finansowym.

Podstawowym celem przeglądu i badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie, poprzez wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy badanego podmiotu gospodarczego.

Cel ten jest realizowany poprzez analizę i ocenę ksiąg rachunkowych jednostki w odniesieniu do wymagań określonych w przepisach Ustawy o rachunkowości. W trakcie badania sprawozdania finansowego, którego podstawą są indywidualne procedury rewizyjne oraz profesjonalny osąd biegłego rewidenta, przeprowadzana jest także:

 • identyfikacja i ocena zasad oraz procedur kontroli wewnętrznej
 • identyfikacja najbardziej narażonych na ryzyko obszarów i poddanie ich wnikliwej analizie
 • identyfikacja czynników mogących zniekształcić obraz sprawozdania finansowego
 • ocena ujęcia istotnych zdarzeń, które wystąpiły po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego
 • ocena kompletności sprawozdania z działalności jednostki z wymogami art. 49 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości – w sytuacji, gdy obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania wynika z przepisów Ustawy

Efektem naszych prac jest nie tylko sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, ale również cenne informacje dla Kierownictwa jednostki, które w realny sposób mogą przyczynić się do poprawy zarządzania sferą rachunkowości i finansów podmiotu. Nasze spostrzeżenia i rekomendacje przekazujemy Kierownictwu jednostki w postaci pisma poufnego na zakończenie badania.

Zajmujemy się wycenami majątku, wartości firmy, wartości niematerialnych i prawnych oraz analizami m.in. due diligence.

Analiza due diligence polega na poddaniu przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Ma ona na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Jesteśmy praktykami wspierającymi również sądy w zakresie opracowań szczególnych raportów dot. wycen firm i ich udziałów. W naszej pracy opieramy się o Międzynarodowe i Krajowe Standardy Rzeczoznawców w zakresie wycen m.in. wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Głównym celem Rady Międzynarodowych Standardów Wyceny, będącej następcą Komitetu Międzynarodowych Standardów Wyceny, jest budowanie wiary i publicznego zaufania do procesu wyceny poprzez stworzenie ram pozwalających na sporządzenie wiarygodnych opinii o wartości przez profesjonalistów, działających zgodnie z zasadami etyki.

Zajmujemy się wsparciem w zakresie opracowania Prospektu emisyjnego - to dokument o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, które mają być przedmiotem oferty publicznej. Powinien zawierać informacje dotyczące emisji papierów wartościowych, czynników ryzyka, zarządu oraz sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju emitenta. Informacje te mają umożliwić podjęcie potencjalnemu inwestorowi decyzji o zakupie.

Obsługa w zakresie procesu publicznej emisji akcji (PEA) oparta jest na dwóch etapach:

Etap 1 weryfikacja potrzeb Spółki w zakresie działań finalizujących PEA.
Na tym wstępnym etapie proponujemy:

 • potwierdzenie wymaganej kwoty dofinansowania – pozyskania środków finansowych w ramach Publicznej Emisji Akcji
 • zweryfikowanie formalnych możliwości wprowadzenia Spółki na GPW (np. poprzez weryfikację kapitalizacji)
 • rozmowy z Zarządem/Właścicielami w zakresie innych potencjalnych źródeł pozyskania kapitału
 • wskazanie mocnych i słabych stron pozyskania kapitału poprzez GPW

Etap 2 przeprowadzenie procesu PEA.
Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja odnośnie PEA oferujemy Państwu:

 • pomoc w przekształceniu podmiotu w spółkę akcyjną (jeśli podmiot nie został jeszcze przekształcony)
 • przygotowanie Biznes Planu prezentującego sposób wykorzystania pozyskanych środków finansowych
 • przygotowanie wyceny Spółki w dwóch wariantach: przed procesem PEA i po pozyskaniu środków finansowych w ramach PEA
 • zorganizowanie Grupy podmiotów uczestniczących w procesie upublicznienia: Dom Maklerski dostosowany do potrzeb projektu, Firma Consultingowa, Kancelaria Prawna, Biegli Rewidenci, Agencja Public Relations
 • przygotowanie sprawozdania finansowego na potrzeby Prospektu Emisyjnego
 • opracowanie części finansowo-organizacyjnej Prospektu Emisyjnego, również w zakresie należącym do Biegłych Rewidentów, nadzorowanie i koordynowanie pracy zaangażowanych podmiotów
 • uczestniczenie w procedurze zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • reprezentowanie Właścicieli/Zarządu Spółki w rozmowach z Domem Maklerskim w zakresie wyceny Spółki
 • ustalenie strategii emisyjnej (cena emisyjna, liczba emitowanych akcji, dyskusja na temat celów emisji, itp.)
 • przygotowanie wraz z Domem Maklerskim prezentacji na potrzeby road show, podczas których oferta Spółki zostanie zaprezentowana inwestorom
 • uczestniczenie w road show, po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu.

W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyty w różnych obszarach działalności np. operacyjnym, kadrowym, podatkowym, szerszym finansowanym, itp.

Na podstawie wyników przygotowujemy optymalny model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz plan restrukturyzacji obejmujący niezbędne działania usprawniające. Metodyka realizacji audytu operacyjnego (efektywności), którą stosujemy opata jest na kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji działań usprawniających i poprawiających efektywność. Dzięki realizacji audytu operacyjnego przeprowadzana jest obiektywna ocena skuteczności, gospodarności i wydajności (economy, efficiency, effectiveness - 3xE/3E) kluczowych procesów zachodzących w danej jednostce biznesowej lub administracyjnej. Ocena 3E obejmuje:

 • Ekonomia - minimalizacja kosztów niezbędnych zasobów
 • Efektywność - realizacja we właściwy sposób przy minimalnym wysiłku i racjonalnym zaangażowaniu kluczowych zasobów
 • Skuteczność - poziom realizacji celów i oczekiwań klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), czyli skuteczność realizacji właściwych rzeczy

Na proces audytu składają się przede wszystkim takie czynności jak:

 • Monitorowanie kontroli wewnętrznej
 • Sprawdzenie informacji finansowych i operacyjnych
 • Specjalne badanie konkretnych pozycji, w tym szczegółowe testowanie transakcji, sald i procedur
 • Kontrolę gospodarności, wydajności i efektywności działalności operacyjnej, w tym czynności niezwiązanych z finansami jednostki
 • Kontrolę zgodności z prawem, regulacjami i innymi wymogami zewnętrznymi, a także z polityką i zarządzeniami kierownictwa oraz innymi wymogami wewnętrznymi
 • Ustalanie zasad audytu wewnętrznego lub wskazywanie strategicznych kierunków czynności
 • Audytu wewnętrznego
 • Decydowanie, które zalecenia wynikające z przeprowadzonego audytu wewnętrznego powinny zostać wdrożone
 • Przedstawienie w imieniu kierownictwa wyników audytu wewnętrznego osobom sprawującym nadzór
 • Przejęcie odpowiedzialności za opracowanie, wdrożenie i stosowanie kontroli wewnętrznej

Braki w systemie informacji zarządczej w polskich firmach wynikają z kilku faktów:

 • Brak wiedzy - niewiele przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, jak można zbudować kompleksowy system informacyjny. Ponieważ nie znają możliwości jakie przynoszą metody analityczne, nie przekładają ich na swoje firmy.
 • Oprogramowanie - wszystkie programy dostarczają informację wymaganą przez polski system prawny, natomiast tylko bardziej wyrafinowane pozwalają pójść o krok dalej, czyli zbudować system controllingu lub połączyć z systemem controllingu firmy trzeciej.
 • Mentalność - jeśli już nawet istnieje świadomość istnienia systemów controllingu to trudno jest pogodzić się z inwestycją w raporty, z których nic nie wynika bez wnikliwej analizy, którą nie każdy potrafi przeprowadzić. Poza tym niektórzy menadżerowie obawiają się takich systemów, które mogą ujawnić ich niekompetencje. Istnieje również przekonanie, że systemy controllingu rozwijają biurokrację i zwiększają koszty.

Systemy controllingu działają w sferze strategicznej, finansów (controlling finansowy), szeroko rozumianych kadr oraz sferze operacyjnej (controlling operacyjny). Firma, w której nie funkcjonuje taki system, jest w stanie powiedzieć jakie problemy w niej występują, jednakże nie może jednoznacznie stwierdzić ich przyczyn.

Celem działania controllingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Istotnym zadaniem controllingu jest scalenie zazwyczaj oderwanych od siebie czynności kontrolnych w jedną spójną całość.

Uczestniczymy w procesach i projektach sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łącząc jednocześnie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Naszym celem jest uzyskanie wysokiej efektywności procesów. Pełnimy również rolę Dyrektora ds. controllingu/Audytora wewnętrznego.

Efektywny controlling to efektywna firma!

DORADZTWO PODATKOWE I BIZNESOWE

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Sporządzania zeznań podatkowych
 • Planowania podatkowe i inne usługi doradcze z zakresu podatków
 • Pomocy w rozstrzyganiu sporów podatkowych
 • Optymalizacji podatkowej
 • Reprezentacji wobec organów podatkowych
 • Reprezentacji przed sądami

Doradca Podatkowy Monika Iwaniec ma numer uprawnień 11712.

W ramach przygotowywania opinii, ekspertyz oraz innych usług na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych oferujemy Państwu:

 • Opracowywanie szczegółowych ekspertyz i opinii w danym zleconym temacie
 • Występowanie w charakterze biegłego sądowego
 • Wyliczanie szacunkowych kwot szkód lub odszkodowań albo innych kwot, które w wyniku sprawy sądowej lub innego sporu prawnego, mogą stać się należnościami lub zobowiązaniami
 • Usługi pomocnicze w sprawach sądowych m.in. pomoc przy zarządzaniu dokumentami oraz ich wyszukiwaniu

Rezultatem naszych prac będzie Opinia prawna/podatkowa jako sformalizowana forma rozbudowanej porady/stanowiska w sprawie, sporządzona w formie pisemnej. Zawiera opis stanu faktycznego, analizę sytuacji oraz ocenę prawną/podatkową, w tym zwłaszcza skutki prawne/podatkowe analizowanych zdarzeń przyszłych czy też istniejącego stanu faktycznego.

W zakresie postępowań, jak i reprezentacji, oferujemy Państwu następujące wsparcie:

 • Obsługę prawną dotyczącą działalności korporacyjnej i handlowej jednostki
 • Prowadzenia spraw sądowych, doradztwa prawnego i wsparcia w sprawie przekształceń, połączeń oraz przejęć, a także pomocy dla wewnętrznych działów prawnych klientów
 • Usług prawnych służących wspieraniu klienta w przeprowadzeniu transakcji
 • Usług pomocniczych w sprawach sądowych
 • Występowania w charakterze biegłego sądowego

Przed wydaniem swoich i pożyczonych środków finansowych należy dokonać symulacji swojego pomysłu biznesowego „na papierze”. Nasze wyobrażenia i marzenia o naszym biznesie może zweryfikować nawet najprostsza analiza. W każdym przypadku będziemy mieli zdecydowanie większą wiedzę o przyszłej inwestycji.

Biznes plan ma bardzo szerokie zastosowania:

 • wszędzie tam, gdzie realizowane są programy inwestycyjne. Biznes plan daje możliwość badania różnorodnych, alternatywnych koncepcji. Dzięki biznes planowi możemy skoncentrować się na opcjach umożliwiających efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów finansowych i materialnych
 • w pozyskaniu partnerów do współpracy i udziału w finansowaniu planowanego przedsięwzięcia
 • we wszechstronnej prezentacji wiarygodności kredytowej naszej firmy
 • w trakcie starań o kredyt bankowy (zwykle warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie biznes planu). W przypadku kredytów hipotecznych jest to warunek konieczny
 • w prezentacji pomysłu przed szerokim gronem decydentów lub inwestorów zewnętrznych
 • w celu sprawdzenia możliwości inwestycyjnych partnera biznesowego
 • w celu uwiarygodnienia się przed obecnym lub potencjalnym partnerem biznesowym
 • w jednostkach zajmujących się controllingiem inwestycyjnym
 • w trakcie starania się o certyfikat ISO. Biznes plan zwykle stanowi jedną z podstawowych procedur ISO w komórkach organizacyjnych zajmujących się inwestycjami i controllingiem

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów oraz dbałość o potrzeby oraz oczekiwania klienta stanowią podstawę naszej pracy. Powierzone nam opracowanie biznes planu jest wykonywane z najwyższą starannością oraz dbałością o szczegóły. Realizujemy biznes plany zarówno dla początkujących firm jak również aktywnie działających na rynku, dla Spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu nasze doświadczenie pozwala na zapewnieniu Państwu obsługi o najwyższej jakości, zaś powierzone mam opracowanie biznes planu wykonywane jest ze szczególną troską o potrzeby oraz oczekiwania naszych klientów. Ponadto każdy biznes plan opracowany przez naszą firmę objęty jest gwarancją jakości. Nasze raporty stają się dźwignią rozwoju firm! Zaufaj naszym ekspertom!

Zbudowanie dobrej strategii firmy to proces, który właściwie nigdy się nie kończy. Wykreowanie strategii jest równie istotne jak potem jej realizacja, monitoring postepów, a następnie umiejętne modyfikowanie, czyli reagowanie na to co dzieje się na rynku.

Nasza praca oparta jest na 4 filarach współpracy:

Strategia firmy (plan strategiczny) - jaka forma współpracy?

 • wstępny warsztat - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, w celu poznania jednostki, jej środowiska i otoczenia prawnego, konkurencyjnego itp., jej celów oraz potrzeb
 • warsztat operacyjny - przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji strategii firmy w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, ustalenie zakresów prac i harmonogramów
 • warsztat strategiczny - przeprowadzenie sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu strategicznego
 • projekt doradczy – wstępne opracowanie strategii z udziałem Klienta
 • interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem strategii firmy lub modyfikacją strategii firmy oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętej strategii firmy

Nasz zespół doświadczonych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządzających w dużych organizacjach, zapewni pełną obsługę również na etapie wdrożenia opracowanej/zmodyfikowanej strategii. Dotyczy to nie tylko wsparcia ze strony organizacyjnej czy monitorowania osiągania określonych korzyści biznesowych przez firmę wskutek wdrażanej strategii. Równie często wspieramy naszych Klientów w szczegółowych zmianach procesowych czy produktowych, które są konieczne, aby strategia skutkowała osiągnięciem lepszych wyników biznesowych przez przedsiębiorstwo.

Nasze strategie rozwoju firm stają się dla wielu Klientów drogą do szybkiego i trwałego sukcesu.

Współczesny, dynamiczny rynek sprawia, że rozwój i zwiększenie zysków często możliwe jest dzięki procesom fuzji i przejęć. Restrukturyzacja bywa również warunkiem zwiększenia konkurencyjności. Niezależnie od skali przedsięwzięcia, ocena prawnych ryzyk z nim związanych, jak również przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego modelu transakcji, stanowi jeden z podstawowych warunków przyszłej opłacalności i użyteczności transakcji.

Nasz zespół specjalistów świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji, dla strony kupującej lub dla strony sprzedającej. Nasi klienci zwracają się do nas po wsparcie ze względu na wysoki standard świadczonych przez nas usług, specjalizacje branżowe i szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i globalnych.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • określenie strategii i kryteriów poszukiwania celów przejęcia lub potencjalnych inwestorów,
 • identyfikacja i selekcja celów przejęcia lub potencjalnych inwestorów,
 • analiza finansowa oraz oszacowanie wartości podmiotu transakcji,
 • przygotowanie oferty przejęcia w procesie kupna,
 • przygotowanie memorandum informacyjnego w procesie sprzedaży,
 • zbudowanie struktury transakcji,
 • opracowanie strategii i pomoc przy negocjacjach,
 • koordynacja prac innych doradców (w tym doradców w procesie due diligence).

Nasi doradcy to wykwalifikowani i doświadczeni eksperci o znakomitym dorobku i osiągnięciach, służący przejrzystymi, obiektywnymi i praktycznymi radami!

SZKOLENIA, COACHING & MENTORING

Jesteśmy doświadczoną firmą, która stworzyła zespół ekspertów, gotowych podjąć każde wyzwanie szkoleniowe. Jakość naszych szkoleń stale wzrasta.

Jest tak, ponieważ:

 • realizujemy projekty szkoleniowe na każdym stopniu zaawansowania
 • posiadamy kadrę trenerów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym
 • wciąż dołączają do nas kolejne, wybitne trenerskie osobowości
 • dokładnie znamy rynek, w którym funkcjonujemy dla Klientów
 • zajmujemy się profesjonalnie działalnością szkoleniową, która jest naszą jedyną działalnością
 • przewyższamy oczekiwania Klientów i pracujących z nimi Trenerów, co motywuje do wzajemnej współpracy

Wybierz tematykę szkolenia z menu po lewej stronie, aby zobaczyć jego opis.

Finanse i rachunkowość

 1. Audyt i kontrola wewnętrzna
 2. Analiza finansowa w firmie
 3. Jak rozpocząć działalność – podejście prawne i organizacyjne
 4. Jak zarządzać firmą aby odnieść sukces
 5. Zarządzanie płynnością firmy
 6. Metody wczesnego ostrzegania przed kryzysem/upadłością firmy
 7. Jak zbudować efektywną siatkę płac w powiązania z wynikami handlowców/pracowników
 8. Finanse dla niefinansistów
 9. Finanse dla praktyków
 10. Prognozowanie w firmie
 11. Efektywny system ocen pracowniczych - studium przypadku
 12. Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych
 13. Zarządzanie rentownością firmy
 14. Rachunek kosztów Activity Based Costing
 15. Inwentaryzacja w firmie – jak się przygotować i prawidłowo przeprowadzić
 16. Rezerwy i zobowiązania warunkowe
 17. Dokumentacja wewnętrzna firmy: Polityka Rachunkowości, Regulaminy Pracy, Wynagrodzeń, Premiowania, ZFŚS, Instrukcje oraz procedury wewnętrzne
 18. Amortyzacja – podatkowa oraz wg Ustawy o Rachunkowości

HR

 1. Sztuka automotywacji, czyli jak żyć żeby być wolnym
 2. Motywowanie zespołu
 3. Elementy przywództwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 4. Lider w zespole, a pozostałe role zespołowe
 5. Lider i menedżer w procesie zarządzania firmą
 6. Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności
 7. Asertywność
 8. Coaching i mentoring
 9. Metody podnoszenia efektywności pracy
 10. Rekrutacja pracowników
 11. Kształtowanie zatrudnienia - Rekrutacja i selekcja pracowników
 12. Jak zbudować efektywne systemy motywacyjne i ocen pracowniczych
 13. Jak radzić sobie z „wypaleniem” pracowników
 14. Strategie szkolenia pracowników
 15. Jak podnieść wydajność pracowników
 16. Ocenianie, wynagradzanie i motywowanie pracowników

Sprzedaż

 1. Zarządzanie sprzedażą
 2. Warsztaty wypracowywania standardów sprzedaży w nowoczesnej firmy
 3. Zarządzanie strategiczne dla szefów zespołów handlowych
 4. Nowoczesne techniki sprzedaży
 5. Skuteczna procedura wizyty handlowej
 6. Obrona ceny
 7. Zarządzanie czasem sprzedaży i organizacja pracy
 8. Coaching indywidualny jako podstawa rozwoju kompetencji
 9. Aktywne pozyskiwanie klientów oraz zarządzanie relacjami
 10. Akademia Profesjonalnej Obsługi Klienta
 11. Akademia Przedstawiciela Handlowego
 12. Budowanie postawy sprzedażowej handlowca
 13. Wywieranie wpływu w procesie sprzedaży
 14. Umiejętność obalania obiekcji klienta
 15. Istotne czynniki procesu profesjonalnej sprzedaży
 16. Sprzedaż przez telefon
 17. Rekrutacja handlowców
 18. Obsługa i kontakt posprzedażowy

Szkolenia kadrowe

 1. Wynagrodzenia od A do Z – dla początkujących i zaawansowanych
 2. Płace w sytuacjach wątpliwych
 3. Urlopy w praktyce
 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 5. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń
 6. Podróże służbowe w firmie
 7. Świadczenia na rzecz pracowników – na tle podatku i ZUS
 8. Elastyczne formy zatrudnienia wg Kodeksu Pracy
 9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i spraw kadrowych
 10. Jak zbudować skuteczny dział HR w firmie

Szkolenia podatkowe

 1. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – akcja PIT-y
 2. Reprezentacja i reklama – na tle podatków dochodowych i VAT
 3. Zmiany w podatkach dochodowych
 4. Dotacje na tle podatku dochodowego i VAT
 5. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 6. Prowadzenie ksiąg handlowych
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej
 8. Formy rozliczania działalności gospodarczej

Umiejętności osobiste

 1. Umiejętność budowania własnej osobowości
 2. Budowanie postawy sprzedażowej handlowca
 3. Diagnoza własnej osobowości, samoocena
 4. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem i „wypaleniem” zawodowym oraz życiowym

Zarządzanie i szkolenia menedżerskie

 1. Systemy efektywnej motywacji pracowników jako skuteczne narzędzie zapobiegające odpływowi wartościowej kadry pracowników w dobie wyjazdów zagranicznych
 2. Elementy przywództwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 3. Warsztat umiejętności menedżera z technikami zarządzania zespołem
 4. Metody i techniki zarządzania zespołem przez cele
 5. Umiejętność zarządzania w sytuacji konfliktu
 6. Jak być menedżerem klienta zewnętrznego i wewnętrznego?
 7. Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 8. Strategie rozwoju firmy
 9. Zarządzanie zmianą
 10. Zarządzanie projektem
 11. Zarządzanie sprzedażą
 12. Profesjonalny sekretariat firmy i menedżera
 13. Budowanie kapitału negocjacyjnego
 14. Prognozowanie w firmie
 15. Narzędzia i metody w ocenie ryzyka finansowego współpracy z firmami
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Praktyczność i interaktywność naszych szkoleń znajdują odzwierciedlenie w metodach pracy, jakie proponujemy uczestnikom, a są to:

 • Dyskusje moderowane
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w grupach
 • Scenki rodzajowe
 • Analizy nagrań wideo
 • Zadania problemowe
 • Kwestionariusze
 • Wiele innych, różnorodnych ćwiczeń

Wysoka jakość naszych usług jest wypadkową profesjonalizmu i doświadczenia w każdym elemencie działalności szkoleniowej.

Wszystkie tematy szkolenia, w których uczestniczyłam, przyczyniły się do szerszego spojrzenia i zastosowania nowych metod pracy z działem handlowym. Tylko właściwe i nowoczesne zarządzanie działem sprzedaży przyniesie firmie korzyści. Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną przeze mnie w pełni wykorzystane dla unowocześnienia pracy w mojej firmie.

Anna Dębowska

Szkolenie podkreśliło ważność komunikacji z klientem i zespołem sprzedażowym. Właściwa komunikacja pozwala nam budować i utrzymać zaufanie klientów, poznawać jego potrzeby i zaspakajać je.

Piotr Dziedzic

Nabyłam wiedzę nt. skutecznych metod zarządzania, analizy wielkości finansowych, wypracowania właściwej własnej postawy co umożliwia wzrost efektywności sprzedaży.

Jadwiga Kos

Dobra komunikacja w zespole pozwoliła nam szybko reagować na zmieniającą się sytuację na rynku, lepiej poznać oczekiwania członków zespołu, budować dobre relacje w zespole… To dzięki Waszym szkoleniom!

Andrzej Strusiński

Zdobyłem wiedzę nt. właściwej komunikacji z klientem i zespołem sprzedażowym… Dziękuję, nie zwracałem do tej pory uwagi na kluczowe aspekty właściwej komunikacji.

Karol Szymański

I wiele innych...

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I PROCESÓW BIZNESOWYCH

W drodze do efektywności jedną z najważniejszych rzeczy jest udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • co i dlaczego (robimy)?
 • kiedy? Należy spojrzeć w kilku perspektywach (w tym w perspektywie długofalowej - strategicznej)
 • w jakich ramach prawnych? Każde działanie, każde przedsięwzięcie kadrowe lub HR wymaga osadzenia w realiach prawnych, dotyczy to również przedsięwzięć takich jak oceny pracownicze czy rozwój zawodowy. Powstają procedury, regulaminy i muszą być one zgodne z prawem - zarówno z tym ogólnie obowiązującym jak i z normami wewnętrznymi
 • jakimi środkami? Jeżeli bierzemy pod uwagę środki finansowe, to na pierwszym miejscu mamy budżet, którego trzeba się "trzymać", ale który również (w przypadku znaczących i uzasadnionych projektów) może być skorygowany. Niezwykle ważne są również inne środki - organizacyjne, techniczne, informatyczne. Chodzi tu również o narzędzia, systemy informatyczne, bazy wiedzy, dostęp do zewnętrznego wsparcia prawnego i merytorycznego
 • "kim" to wszystko zrobić. I to jest problem nierzadko ważniejszy niż np. środki finansowe, pracownicy działów personalnych muszą być po pierwsze dostępni w odpowiedniej liczbie, po drugie - muszą przedstawiać odpowiedni poziom merytoryczny, połączony z gotowością do pracy przy bardzo różnych projektach. Warto zwrócić uwagę, że wymogi dotyczące sfery zatrudnienia są na tyle wysokie i jednocześnie skomplikowane, że przekładają się na wymogi najwyższej staranności i najwyższego możliwego profesjonalizmu w odniesieniu do zasobów ludzkich

W oparciu o powyższy proces budujemy modele optymalizujące koszty zatrudnienia. W szczególności:

 • Świadczymy usługi pełnego audytu działów HR w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń oraz obciążeń składkowo-podatkowych
 • Weryfikujemy poprawność dokumentacji zatrudnienia oraz rozliczeń
 • Tworzymy regulaminy, będące podstawą prawidłowego i efektywnego zarządzania ZZL
 • Wdrażamy rozwiązania optymalizacyjne
 • Przygotowujemy systemy wspomagające np. oceny okresowe, systemy motywacyjne, rekrutacyjne, ścieżki kariery, wartościowanie stanowisk pracy itp

Nasi dotychczasowi klienci zyskali ponad 26% oszczędności, zabezpieczając jednocześnie kwestie prawne wdrażanych przez nas rozwiązań!

Ubezpieczenie wypadkowe, stanowiące zabezpieczenie społeczne dla osób ubezpieczonych, którzy zostali poszkodowani w skutek wypadku przy pracy, bądź choroby zawodowej, jest obowiązkowe. System ubezpieczeń społecznych nie przewiduje możliwości dobrowolnego ubezpieczenia się w tym przypadku, jednakże składka wypadkowa jest jedyną „ruchomą składką”, to znaczy, że jej wysokość zależy od wielu czynników, takich jak min.: przynależność do danej grupy działalności wg PKD, ilość zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób, czy liczba wypadków w Przedsiębiorstwie.

Oferujemy audyt w Państwa przedsiębiorstwie, mający na celu zidentyfikowanie ewentualnych nieścisłości w deklaracjach rozliczeniowych z ZUS, których korekta pozwoli na określenie prawidłowej stopy procentowej składki wypadkowej. Nasz zespół specjalistów, którzy od lat zajmują się rozliczeniami składek ZUS oraz prawem podatkowym gwarantuje, że proponowane przez nas rozwiązania są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami przez co zapewniają korzyści dla przedsiębiorstwa a jednocześnie dają gwarancję bezpieczeństwa. Na bieżąco monitorujemy i analizujemy przepisy prawne oraz orzecznictwo, aby móc przedstawić Klientowi złożony system ubezpieczeń społecznych w sposób przystępny i klarowny.

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Państwu uzyskać zwrot nienależnie zapłaconych składek z poprzednich lat oraz oszczędność wynikającą z opłacania niższych składek w kolejnych latach następujących po wykonanym przez nas audycie. Nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż korekta zidentyfikowanych przez nas ewentualnych nieścisłości uchroni Przedsiębiorstwo przed poważnymi sankcjami finansowymi w przyszłości. Dlatego też nasze rozwiązania przynoszą długoterminowe korzyści, daleko wykraczające poza okres naszej współpracy.

Obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia przynajmniej 25 osób (w przeliczeniu na etaty), wśród których nie ma wymaganej ustawą liczby pracowników niepełnosprawnych (6% wszystkich zatrudnionych).

Nasza firma oferuje audyt w Państwa przedsiębiorstwie, mający na celu uzyskanie najkorzystniejszej dla Państwa sytuacji względem opłat na poczet PFRON-u. Dogłębna analiza przeprowadzana przez nasz zespół pozwala zweryfikować prowadzoną w przedsiębiorstwie ewidencję osób niepełnosprawnych oraz znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania obniżające wymaganą wpłatę. Nasze zaplecze prawno-podatkowe zapewnia pełną zgodność z prawem proponowanych przez nas rozwiązań.

Nawiązując współpracę z naszą firmą, mogą Państwo uzyskać zwrot nadpłaconych kwot za poprzednie lata oraz zaoszczędzić na wpłatach na rzecz PFRON-u w kolejnych latach. Pomagamy naszym Klientom notować średnie oszczędności na bardzo wysokim poziomie, aż 50%! Tak wysoka redukcja kosztów pozwala wielu przedsiębiorstwom na uruchomienie wielu rozwiązań inwestycyjnych, które zapewniają rozwój i ekspansję firmy.

Podatkiem od nieruchomości są objęte grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek opłaty tego podatku spoczywa na każdym właścicielu, użytkowniku wieczystym lub samoistnym posiadaczu przynajmniej jednego z wyżej wymienionych przedmiotów, a jego stawka określana jest w drodze uchwały przez Radę Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów.

Oferujemy audyt podatku od nieruchomości w Państwa przedsiębiorstwie mający na celu zidentyfikowanie możliwości obniżenia obciążeń związanych z opłacaniem podatku od nieruchomości. Wiemy z doświadczenia, że ustalenie odpowiedniej kwoty należnej do zapłaty z tytułu tego podatku nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wymaga bazowania na dwóch różnych źródłach – Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Ustawy prawo budowlane – między którymi występuje wiele niespójności. Gros przedsiębiorstw płaci zawyżone podatki rutynowo. Nasz zespół składający się z ekspertów w zakresie podatków i prawa, wspierając się ekspertami technicznymi (architekci, rzeczoznawcy, geodeci), gwarantuje ustalenie optymalnej wysokości podatku, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem jednocześnie dając gwarancję, że wdrożone rozwiązania są bezpieczne podatkowo.

Nawiązując z nami współpracę zyskują Państwo możliwość odzyskania nadpłat za poprzednie lata oraz obniżenie obciążeń w latach następnych. Nasi klienci notują w tym obszarze oszczędności na średnim poziomie ponad 21%. Takie ograniczenie wydatków pozwala na uzyskanie dodatkowych możliwości finansowych w przedsiębiorstwie.

Obowiązkiem uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska jest objęty każdy przedsiębiorca, którego firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza, odprowadza ścieki, gromadzi odpady czy pobiera wodę.

Nasza firma proponuje rozwiązania, które pozwolą Państwu uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości, a także maksymalne obniżenie Państwa opłat w ramach obecnie obowiązującego prawa. Nasz zespół ekspertów podatkowych i prawnych, zasięgając niezbędnych opinii specjalistów technicznych, poprzez przeprowadzenie audytu w Państwa przedsiębiorstwie, zapewni Państwu prawidłową ewidencję korzystania ze środowiska oraz ustali optymalną kwotę, którą Państwa przedsiębiorstwo musi opłacać, aby rozliczać się w pełni zgodnie z prawem.

Dzięki współpracy z naszą firmą zyskują Państwo gwarancję najniższych wymaganych opłat z tytułu opłaty za korzystanie ze środowisko, jednocześnie w pełni zachowując bezpieczeństwo w przypadku kontroli lub potrzeby złożenia sprawozdań. Mają Państwo możliwość odzyskania nadpłat za opłaty za korzystanie ze środowiska z poprzednich latach oraz uzyskanie oszczędności wynikające z opłacania niższych kwot w kolejnych latach. Zaoszczędzone środki mogą mieć duży wpływ na możliwości inwestycyjne i rozwojowe Państwa przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie. Pomagamy osiągnąć naszym Klientom oszczędności z odpowiedniej ewidencji korzystania ze środowiska na średnim poziomie aż 40%.

Stymulujemy naszych klientów do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej poprzez obniżenie kosztów pozyskiwania produktów i usług. Proponujemy audyt i wdrożenie rozwiązań mających na celu optymalizację wydatków w obszarze zakupów niestrategicznych. Poprzez przegląd i ocenę procesów, praktyk biznesowych, kontraktów z dostawcami przygotowujemy i wdrażamy strategię zakupową, w tym nowe korzystniejsze warunki współpracy z dostawcami.

Zakres analiz:

 • usługi telekomunikacyjne
 • artykuły biurowe
 • usługi kurierskie
 • usługi pocztowe
 • usługi sprzątania
 • usługi ochrony i monitoringu
 • flota samochodowa
 • energia elektryczna
 • gaz ziemny
 • paliwo

Wykorzystując nasze doświadczenie (min. w zakresie analizy procesów i negocjacji) na indywidualne zlecenia Klientów realizujemy również projekty w innych obszarach związanych z procesami zakupowymi.

OPROGRAMOWANIE FINANSOWE

Od 2003 roku tworzymy oprogramowanie, które z powodzeniem wdrażamy do zadań i potrzeb naszych klientów.

OGNIK Premium to program do prowadzenia księgowości, opracowany przez doświadczonych księgowych-praktyków pod nadzorem biegłego rewidenta z 20. letnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości. Program pozwala na prowadzenie ksiąg w różnych konfiguracjach:

 • Księga Handlowa
 • Księga Podatkowa
 • Ewidencja Przychodów
 • Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów

Można w nim prowadzić księgowość praktycznie dla każdej jednostki. Na przestrzeni wielu lat istnienia program został wyposażony w szereg funkcji ułatwiających codzienną pracę księgowych w firmach, biurach rachunkowych, a także fundacjach i stowarzyszeniach.

Dzięki wykorzystaniu własnego oprogramowania jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom daleko idącą elastyczność i integrację z ich środowiskiem.

Integracja systemów informatycznych klienta z naszym autorskim systemem księgowym OGNIK Premium umożliwia w szczególności:

 • import faktur z systemu klienta
 • import wyciągów bankowych klienta

oraz pozwala na zastosowanie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

Więcej informacji na temat OGNIKa znajduje się na stronie internetowej www.ognik.com.pl.